Polski (PL)

OSUL dla czlonkow poziom 01

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Ustanawia się STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO - KULTURALNE „ZIARNO”, zwane dalej stowarzyszeniem.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Grzybów, 09-533 Słubice, w województwie mazowieckim.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszenie może posiadać oddziały i koła w innych miejscowościach na terenie kraju i za granicą.
5. Oddział może powoływać zarząd na wniosek co najmniej 10 członków stowarzyszenia, natomiast koło na wniosek trzech członków stowarzyszenia. Zarząd powołuje pełnomocnika zarządu do reprezentowania koła.

§3

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów Ustawy o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie zakłada się na czas nieograniczony.

§4

1. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w kraju i za granicą, może być członkiem tych organizacji oraz może z nimi współpracować.
2. Stowarzyszenie ma prawo korzystać z pomocy innych osób prawnych i fizycznych.


II. CELE, ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz harmonii w środowisku przyrodniczym, stosunkach społecznych i ekonomicznych.
2. Tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju człowieka w duchowości chrześcijańskiej z otwartością i poszanowaniem innych tradycji.
3. Tworzenie warunków do produkcji żywności naturalnej (uprawa, hodowla, przetwórstwo, przechowalnictwo).
4. Promocja zdrowia, przeciwdziałanie nałogom degradującym człowieka oraz działania dla zachowania zdrowia, działalność charytatywna dla osób uzależnionych.
5. Stwarzanie warunków rozwoju miejscowej kultury oraz wymiana kulturalna z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.
6. Działania na rzecz integracji środowiska z osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi, działalność charytatywna na rzecz tychże osób.
7. Działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.
8. Działalność charytatywna na rzecz osób z rodzin zagrożonych społecznie i ekonomicznie.
9. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętymi celami Stowarzyszenia.

§6

Sposoby działania

Cele te Stowarzyszenie chce osiągnąć poprzez:
1. Prowadzenie i inspirowanie działalności kulturalno-oświatowej i wychowawczej (edukacja muzyczna, teatralna, taneczna, nauka języków obcych).
2. Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz informowanie społeczeństwa i przeciwdziałanie skażeniom biologicznym, chemicznym i elektroskażeniom.
3. Prowadzenie ośrodków kultury, edukacji, bibliotek i klubów oraz punktów porad obywatelskich i prawnych
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności wydawanie prasy lokalnej.
5. Działalność sportową, rekreacyjną, turystyczną i krajoznawczą, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Prowadzenie i inspirowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, promocję gospodarstw ekologicznych.
7. Kontrolę i atestowanie gospodarstw ekologicznych.
8. Przetwórstwo i pomoc w dystrybucji produktów wyprodukowanych metodą ekologiczną.
9. Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi o podobnym profilu działania w Polsce i za granicą.
10. Wspieranie miejscowych tradycji ludowych (sztuka, rzemiosło, kultura), ochrona dóbr kultury
11. Prowadzenie działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji młodzieży – promocja wolontariatu
12. Prowadzenie działalności gospodarczej, gromadzenie środków finansowych i materialnych do prowadzenia działalności statutowej.
13. Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i pozamaterialnego, prowadzenie działalności charytatywnej dla inicjatyw podejmowanych w zakresie: rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego, kultury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, dobroczynności, ochrony zabytków, kultury fizycznej i sportu, działalności naukowo-badawczej, oświatowej i oświatowo-wychowawczej, rozwoju gospodarczego, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

III. MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA
§7

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i pozostałe aktywa finansowe (papiery wartościowe – akcje, obligacje, jeden z funduszy powierniczych i inne).

§8

Dochody Stowarzyszenia pochodzą ze:
1. Składek członkowskich;
2. Dotacji, subwencji, darowizn i zapisów;
3. Wpływów z działalności gospodarczej;
4. Wpływów z loterii, zbiórek, aukcji, konkursów, kiermaszy, wystaw oraz innej działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej i opłat wniesionych przez uczestników imprez organizowanych przez stowarzyszenie;
5. Odsetek bankowych i in.;
6. Efektów pracy wolontariuszy na rzecz stowarzyszenia.
7. Działalności odpłatnej pożytku publicznego (statutowej)

§9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu zbierania funduszy na działalność statutową.

§10

Stowarzyszenie ma prawo przeznaczyć majątek według woli sponsora na wskazane cele zgodne z celami Stowarzyszenia. W tym przypadku Stowarzyszenie może zakładać w ramach kapitału żelaznego odrębne fundusze celowe, których składniki majątkowe zostaną przeznaczone na cele wskazane przez sponsora.

§11

Stowarzyszenie w stosunku do : członków stowarzyszenia, członków organów stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
1. Nie będzie udzielało pożyczek ani zabezpieczało ich zobowiązań majątkiem stowarzyszenia
2. Nie będzie przekazywało majątku stowarzyszenia na ich rzecz, inaczej niż w stosunku do osób trzecich
3. Nie będzie wykorzystywało majątku stowarzyszenia na ich rzecz inaczej niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu stowarzyszenia
4. Będzie stosowało takie same zasady względem zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą, jak dla innych podmiotów


IV. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§12

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna z kraju lub zza granicy, która identyfikuje się z celami Stowarzyszenia.
2. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest złożenie przez tę osobę pisemnej deklaracji oraz przyjęcie jej przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1. wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego w formie oświadczenia pisemnego bądź do protokołu;
2. wykluczenia, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków statutowych;
3. zgonu członka Stowarzyszenia.
4. Zarząd Stowarzyszenia decyduje o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia. Zobowiązany jest w terminie 14 dni pisemnie powiadomić zainteresowanego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
5. Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
6. Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia w każdym okresie.

§13

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym;
2. Wybierać i być wybieranym do Organów Stowarzyszenia i Organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem;
3. Korzystać z urządzeń Stowarzyszenia i doradztwa fachowego;
4. Wnioskować w sprawach kierunków i zakresu działania Stowarzyszenia.

§14

Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1. Stosować się do postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
2. Wpłacać obowiązkową składkę członkowską;
3. Troszczyć się o dobro Stowarzyszenia i jego stały rozwój.

V. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§15

I. Władze Stowarzyszenia stanowią:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

II. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§16

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. Ponadto Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członkówStowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia. Zebranie to musi być zwołane w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i może podejmować decyzje tylko co do praw zgłoszonych we wniosku, wybiera przewodniczącego i sekretarza.
2. W Walnym zebraniu z głosem decydującym uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym osoby zaproszone.
3. Walne zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków, a w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków, jeżeli zawiadomienie o drugim terminie i warunkach jego ważności zostało zamieszczone w zawiadomieniu przy pierwszym terminie zebrania. Drugi termin zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu, co pierwszy termin zebrania.
1. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Wybory Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że zebranie postanowi inaczej.

§17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie statutu i jego zmian;
2. Ocena działalności zarządu oraz udzielania mu absolutorium;
3. Uchwalanie planu działalności stowarzyszenia;
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad wnoszenia udziałów i wkładów;
5. Uchwalanie budżetu;
6. Wybieranie i odwoływanie zarządu, komisji rewizyjnej bądź poszczególnych ich członków;
7. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu stowarzyszenia z innych organizacji;
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu stowarzyszenia;
9. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia oraz ustalenie trybu likwidacji stowarzyszenia;
10. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji zarządu i komisji.

§18

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami zebrań Stowarzyszenia;
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych przez prezesa lub wiceprezesa;
3. Zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia;
4. Przedkładanie sprawozdań, projektów, planów i budżetu oraz innych informacji Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia;
5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach planu uchwalonego przez Walne Zebranie;
6. Prowadzenie rachunkowości i podstawowej dokumentacji;
7. Wydawanie legitymacji, zbieranie składek członkowskich;
8. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
9. Decydowanie o wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia;
10. Powoływanie oddziałów i kół.

§19

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu i zapadają zwykłą większością głosów.
3. Zarząd składa się z 5 do 7 osób.
4. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes Zarządu.

§20

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja składa się z trzech osób: przewodniczącego i dwóch członków.
3. Jeżeli w trakcie kadencji, któryś z członków zarządu ustąpi, zarząd dokona doboru do swego składu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa  lub  podległości  z  tytułu  zatrudnienia.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  z  winy umyślnej.

§21

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności realizacji planu finansowego;
2. Kontrola działalności Zarządu i przestrzeganie przez członków obowiązków i zasad statutowych;
3. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z kontroli działalności Stowarzyszenia, przedkładanie wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

§22

1. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swych czynności może wnioskować o powołanie rzeczoznawców.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§23

1. Oświadczenie woli także w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia podpisują pod pieczęcią Stowarzyszenia dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

§24

Stowarzyszenie posiada:
1. Stempel podłużny zawierający nazwę Stowarzyszenia, adres, numer NIP i ewentualnie numer konta.

§25

1. Stowarzyszenie ma prawo posiadania znaku firmowego i odznak, ma prawo wydawania legitymacji członkowskich.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej  większością 3/4 głosów.
3. Środki materialne, w tym finansowe, pozostałe po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.
Statut ze zmianami został przyjęty uchwałą nr.1 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Ziarno”  odbytego w Grzybowie w dniu 1 maja 2002 roku.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarno@grzybow.pl

administracja strony: Andrzej kom: 509 136 792:

e-mail: ziarno@grzybow.pl

konto bankowe:

35 9042 1039 0840 0433 2000 0020